Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -


RPO+OPO+EFS na www.png

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 

UWAGA!!!

Kandydaci na Uczestników projektu wypełniają tylko załączniki nr 1 i nr 2, a w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS posiadających gospodarstwo rolne do 2ha przeliczeniowych również załącznik nr 6.
 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA ZMIANA DOKUMENTÓW !!!

W związku ze zmianą dokumentów rekrutacyjnych oraz dokumentów dotyczących przyznawania wsparcia finansowego informujemy, że wprowadziliśmy dodatkowy zapis dotyczący nieposiadania żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi przez Kandydatów/Uczestników oraz Poręczycieli w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”.
 

Dokumenty po zmianie:

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami

PDFRegulamin rekrutacji do projektu 7.3 - wersja2.pdf - dodano zapis str. 7 pkt t)

DOCZałącznik Nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności Kandydata_2.doc - dodano zapis str. 3 pkt 20

DOCXZałącznik Nr 3 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego_2.docx - dodano zapis str. 4 pkt 23

DOCXZałącznik Nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika_2.docx - dodano zapis str. 3 pkt 19

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja2.pdf - dodano zapis str. 4 pkt v) oraz str. 35 pkt 24

DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx - dodano zapis str. 3 tabelka

DOCXZałącznik Nr 12 - Umowa o przyznanie dotacji_2.docx - dodano zapis str. 9 załącznik nr 7

DOCZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc - dodano zapis str. 8 załącznik nr 3

DOCZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc - dodano zapis str. 3 § 3 ust. 2

DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc - dodano nowy załącznik
 

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian !!!

 


Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami

PDFRegulamin rekrutacji do projektu 7.3 - wersja2.pdf
DOCZałącznik Nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc
DOCZałącznik Nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności Kandydata_2.doc
DOCXZałącznik Nr 3 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego_2.docx
DOCXZałącznik Nr 4 - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.docx
DOCXZałącznik Nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika_2.docx
DOCXZałącznik Nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego do 2ha.docx
DOCXZałącznik Nr 7 - Oświadczenie uczetnika projektu.docx

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja2.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx
DOCXZałącznik Nr 2 - Biznesplan..docx
XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx
DOCZałącznik Nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc
XLSXZałącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
DOCXZałącznik Nr 7a. - Oświadczenie uczestnika projektu niebędącego płatnikiem podatku VAT..docx
DOCXZałącznik Nr 7b. - Oświadczenie uczestnika projektu, który jest płatnikiem podatku VAT..docx
DOCXZałącznik Nr 8 - Harmonogram rzeczowo - finansowy.docx
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf
DOCXZałącznik Nr 12 - Umowa o przyznanie dotacji_2.docx
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie Uczestnika projektu lub poręczyciela....docx
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 16 - Zestawienie towarów i_lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rowój przedsiębiorczości.docx
DOCZałącznik Nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem.doc
DOCZałącznik Nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc
DOCZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc
DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc
DOCZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc
DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf

 

Więcej informacji w Zakładce - Projekty 2014-2020 w Menu głównym.

 

KIP + IZBA_z.png

 

Szukaj na stronie

7.3 logo_1.png

logo_2.3.png

bowes.png

 

Wsparcie w starcie_1.pngAIP..png