Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

 

RPO+OPO+EFS na www.png

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
 

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”” jest realizowany przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Śląsk" i współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.


 

UWAGA!!! WZNOWIENIE PROCEDURY WERYFIKACJI WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI
W RAMACH I NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 07.11.2017r. została wznowiona procedura weryfikacji Wniosków o dofinansowanie w ramach I Naboru.

Za wydłużenie terminu oceny wniosków o przyznanie dotacji, a co za tym idzie za opóźnienie w ogłoszeniu Podstawowej listy rankingowej wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” odpowiada Realizator projektu tj. Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości.

Na chwilę obecną zespół Biura Projektu pracuje nad weryfikacją uwag do protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przedłożonych przez WUP w Opolu. Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie po otrzymaniu z Instytucji Pośredniczącej  zweryfikowanej Podstawowej listy rankingowej informacja o wynikach oceny zostanie upubliczniona na stronie projektu.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela Biuro projektu w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 22,  tel. kom. 793 815 869, e-mail: biuroprojektu.inkubator@gmail.com

 


logo 7.3 opis.png
 

UWAGA!!! ANULOWANIE II NABORU W RAMACH PROJEKTU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, że projekt  „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” zakłada osiągnięcie kryterium merytorycznego z którego wynika, że uczestnikami projektu w pierwszej kolejności muszą być osoby  zamieszkujące tereny gmin o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej tj. gmin Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice. 

W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian formalnych dotyczących osiągniecia ww. kryterium, które możliwe są tylko poprzez anulowanie II Naboru formularzy rekrutacyjnych i jego ponowne ogłoszenie, tylko i wyłącznie dla osób zamieszkujących ww. tereny.  

Za spełnienie i monitorowanie tego kryterium merytorycznego odpowiedzialny jest Realizator projektu.

 


logo 7.3 opis.png

ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH I NABORU

Informujemy, że w dniu 20.09.2017r. zakończyła pracę Komisja Oceny Wniosków w ramach I Naboru w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”. Jednocześnie informujemy, że wszystkie wymagane dokumenty zostały przekazane w dniu 27.09.2017r. do IP tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu celem akceptacji. Po otrzymaniu Zaakceptowanej Listy Rankingowej od IP zostanie ona podana do publicznej wiadomości.

 

 


logo 7.3 opis.png

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI DLA UCZESTNIKÓW 
II NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu w ramach II Naboru.

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami (tj. załącznik nr 1, nr 2, nr 7 oraz nr 8, a także wymagane kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu tj. pozwolenia na budowę/ przebudowę/ odbudowę lub pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części pod planowaną działalność. należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach 27.09.2017r. do 03.10.2017r. w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz ma być wpięty w osobny skoroszyt.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Wysłany Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami drogą pocztową należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, Nazwisko Uczestnika , adres do korespondencji Uczestnika projektu
z dopiskiem: Dotacja na założenie działalności gospodarczej – projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

00%; height:158px; border:0px;overflow:hidden;margin-top:10px;" scrolling="no" frameborder="0" src="http://www.inkubatorkluczbork.pl/cms_inkkluczbork/image/banner-wynajem/"> -->

orczości” Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu.